+46 (0)104 91 62 00 info@gripenbetong.se

Vi är stolta över vår kvalitet

och jobbar aktivt med att minska vår klimatpåverkan

Vi arbetar med människan och miljön i fokus​

Vi har kvalitet som vårt mål

Gripen Betongelement AB strävar efter att producera och sälja prefabricerade betongelementstommar med hållbart byggande i fokus.

Kontakt

Önskar ni en offert eller har ni frågor?

Arbetsmiljö

​Vi bidrar till en god arbetsmiljö genom:

 • Att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör och arbetsmiljöaspekter beaktas i alla beslut som fattas och de aktiviteter som genomförs liksom vid förändringar av verksamheten.
 • Att vi följer fastslagna rutiner för vårt systematiska arbetsmiljöarbete och därmed regelbundet följer upp den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
 • Att vår ledning, medarbetare och skyddsombud har rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.

Svanen

Under år 2021 blev alla våra produkter registrerade i Svanens kundportal.

LFM30

Tillsammans med andra aktörer inom branschen kan vi byta erfarenheter och på så sätt ständigt få utökad kunskap. Vår ambition är att kunna leverera prisvärda och klimatsmarta betongstommar med minimalt underhåll och låg energiförbrukning.

För mer information om LFM30, läs här.

Utbudet är brett men har en gemensam grund i ekonomiska och hållbara stomlösningar i lättklinkerbetong/betong - ni sparar tid, pengar och får högkvalitativa lösningar.​​ Utmana oss, vi löser det mesta!

Miljö och hållbarhet​

​Stommen levereras ”just in time” för att ni ska få en effektiv arbetsgång och lyfts enkelt på plats med kran. Ni får en renare och säkrare arbetsmiljö utan onödigt spill.

 • ​Betong kan återvinnas till 100%
 • ​​​Betong är helt underhållsfritt
 • Betong ger energieffektiva hus
 • Betong har minst 100 års livslängd​

Våra produkter är registrerade i SundaHus Miljödatabas, där samtliga produkter har bedömningen A. Bedömningen av produkter baseras på olika egenskaper och indelas i fyra klasser D, C-, C+, B eller A där A är bäst.​

För att uppnå klass A krävs att produkterna:

 1. Ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen (dvs. cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, hormonstörande-, allergiframkallande ämnen m fl.)
 2. Inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet
 3. Inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen
 4. Ger minimalt bidrag till smogbildning
 5. Inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden)
 6. Ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen
 7. Har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper)
 8. Inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk
 9. Inte har för låg transparens kring innehållet i produkten​

  Kvalitet

  Gripen Betongelement AB är BBC-certifierade av Nordcert samt CE-certifierat enligt Certbud.

  Miljövarudeklarationer – EPD

  EPD står för Environmental Product Declaration eller miljövarudeklaration. I en miljövarudeklaration redovisas miljöpåverkan från en produkt, antingen en vara eller en tjänst, över hela dess livscykel.​

  Våra EPD:er finns att se här. Skriv “Gripen Betongelement AB” i filterrutan.

  Våra EPD:er är även registrerade på Sundahus

  Byggvarudeklarationer- eBVD​

  En byggvarudeklaration redovisar information om en byggvara. Denna information avser anvisningar om hur varan ska hanteras i bygg-, bruks- och avfallskedet. Vidare innehåller dokumentet även information om varans miljöpåverkan i olika skeden av dess livscykel.

  Sandwichvägg

  Balkong, ​loftgång ​och homogenbjälklag

  Massiv vägg, pelare och balk

  Certifikat

  Vi är BBC-certifierade av Nordcert samt CE-certifierat av Certbud.

  Nordcert BBC certifikat

  Certbud CE certifikat

  CE – märkning pelare och balk

  Stomentreprenader

  Prefabricerade stommar med många användningsområden

  Produkter

  Vi tillverkar framförallt fasader, väggar och balkonger

  Fördelar med prefab

  De färdiga elementen sparar mycket tid