Vi arbetar med människan och miljön i fokus​

Gripen Betongelement AB strävar efter att producera och sälja prefabricerade betongelementstommar med hållbart byggande i fokus.

Arbetsmiljö

​Vi bidrar till en god arbetsmiljö genom:

- att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör och arbetsmiljöaspekter beaktas i alla beslut som fattas och de aktiviteter som genomförs liksom vid förändringar av verksamheten.

- ​att vi följer fastslagna rutiner för vårt systematiska arbetsmiljöarbete och därmed regelbundet följer upp den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

- att vår ledning, medarbetare och skyddsombud har rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.

Kvalitet

Gripen Betongelement AB är BBC-certifierade av Nordcert samt CE-certifierat enligt Certbud.

Miljö och hållbarhet​

​Stommen levereras ”just in time” för att ni ska få en effektiv arbetsgång och lyfts enkelt på plats med kran. Ni får en renare och säkrare arbetsmiljö utan onödigt spill.

​Betong kan återvinnas till 100%

​​​Betong är helt underhållsfritt

​Betong ger energieffektiva hus

​Betong har minst 100 års livslängd​

​Våra produkter är registrerade i SundaHus Miljödatabas, där samtliga produkter har bedömningen A.

​​

Bedömningen av produkter baseras på olika egenskaper och indelas i fyra klasser D, C- , C+ , B eller A där A är bäst.

För att uppnå klass A krävs att produkterna:

1. ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen (dvs. cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, hormonstörande-, allergiframkallande ämnen m fl.)

2. inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet

3. inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen

4. ger minimalt bidrag till smogbildning

5. inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden)

6. ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen

7. har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper)

8. inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk

9. inte har för låg transparens kring innehållet i produkten​

Certifikat och deklarationer

Miljövarudeklarationer - EPD

EPD står för Environmental Product Declaration eller miljövarudeklaration. I en miljövarudeklaration redovisas miljöpåverkan från en produkt, antingen en vara eller en tjänst, över hela dess livscykel.​

Våra EPD:er finns att se här. Skriv "Gripen Betongelement AB" i filterrutan. 

​​

Våra EPD:er är även registrerade på Sundahus

Byggvarudeklarationer- eBVD​

En byggvarudeklaration redovisar information om en byggvara. Denna information avser anvisningar om hur varan ska hanteras i bygg-, bruks- och avfallskedet. Vidare innehåller dokumentet även information om varans miljöpåverkan i olika skeden av dess livscykel.

Balkong, loftgång och homogenbjälklag

Massiv vägg, pelare och balk

Sandwichvägg

Certifikat

Vi är BBC-certifierade av Nordcert samt CE-certifierat av Certbud.

Nordcert BBC certifikat

Certbud CE certifikat

CE - märkning pelare och balk 

Har ni frågor?

Kontakta oss!​

Huvudkontor

Gripen Betongelement AB

Stekelgatan 1
212 23 Malmö

Org.nr.: 556664-6427

Visa på k​arta

​​

Vi på Gripen Betongelement AB är måna om miljön och försöker ständigt förbättra oss inom området. Skicka gärna digitalfakturor till oss - tillsammans kan vi göra skillnad!

faktura@​gripenbetong.se​

André Berlin

Säljande projektledare

+46 (0)703 848 714

andre.berlin@gripenbetong.se

​Sophia Do

Säljande projektledare

+46 (0)702 287 62​6

sophia.do@gripenbetong.se

Robin Nordström

Säljande projektledare

+46 (0)722 089 214

robin.nordstrom@gripenbetong.se

Agnes Bromée

Projektadministratör

+46 (0)730 679 537

agnes.bromee@gripenbetong.se

Joakim Kjellberg

Säljande projektledare

+46 (0)703 848 710

joakim.kjellberg@gripenbetong.se